اين وب لاگ جهت خ ب ر ر س ا ن ي

Sunday, June 12, 2005

chiya_baghi@yahoo.com

iran-chabar.de


آقای بهنود و برائت اقای رفسنجانی و فلاحيان... از ترور
آقای دكترپيترپيلچ ، عضو شورای امنيت ملی دولت اتريش، نماينده پارلمان و عضو مركزيت حزب سبزها كه پرونده‌ی ترور – جاسوسی دكتر قاسملو، عبدالله قادری را مطالعه كرده، دست اندركاران رسمی جمهوری اسلامی در بالاترين سطوح را به امريت ترورها و آقای اكبر ولايتی وزير خارجه ‌را به ترتيب دادن مقدمات اجرای ترور و رهايی تروريست ها از زندان اتريشيها معرفی ميكند. وزارت خارجه‌ دولت آقای رفسنجانی پس از انجام ترور دكتر قاسملو و همكارش وظيفه دفاع از تروريست ها را عهده‌دار گشت.

حسن ايوب زادهپنجشنبه ٢١ اسفند ١٣٨٢ – ١١ مارس ٢٠٠۴

آقای بهنود در نوشته‌ای زير عنوان «دچار شكست عجيبی شدند و خود ميدانند» اگاهانه تلاش ميكند حكم محكوميت صادره از دادگاه ميكونوس درمورد اقای رفسنجانی و فرماندهان تاريكخانه ترور را ناديده‌ بگيرد و ''سردار سازندگي'' را از هزاران اتهام امريت و مشاركت در اقدام به ترور مخالفين سياسی در داخل و خارج از ايران مبرا بداند و از وی اعاده‌ی حيثيت بكند. ايشان مدعی است كه ترور دكتر قاسملو رهبر حزب دمكرات كوردستان در شهر وين و شاپور بختيار اخرين نخست وزير شاه توسط "گروههای راديكال حاكميت" بی نام و نشان انجام گرفته است.

نوشته‌ی آقای بهنود، برخلاف اسناد و مداركی است كه تاكنون به دلايل و ملاحظات سياسی - تجاری در بايگانيهای دولتهای اتريش، فرانسه و ايران مكتوم نگهداشته شده‌اند. در اينمورد برای اگاهی اقای بهنود تنها به مورد ترور – جاسوسی دكتر عبدالرحمان قاسملو در شهر وين كه نمونه‌ای از رفتار ادمخواران اخوندی است و جزئيات ان كاملا اشكار گرديده است اشاره ميگردد.

اينكه به جای ترور از اصطلاح ترور – جاسوسی استفاده‌ ميشود، به اين علت است كه در ترور، نابود شونده ناشناس است، بين او و تروريست پيوندی قبلی برقرار نبوده، قربانی حكم شيئ يا شماره‌ای دارد كه بايد نابود گردد. ليكن در ترور – جاسوسي، قربانی برای تروريست يا تروريستها كاملا شناخته شده است، روزها يا ماهها زير مراقبت بوده، در مورد وی اگاهی كسب كرده، احيانا از نزديك همديگر رامی شناخته‌اند.

دكتر عبدالرحمان قاسملو و عبدالله قادری به دستور اقای رفسنجانی در پشت ميز به ظاهر گفتگو توسط بزرگيان، اجوادی و صحرارودی نمايندگان اقای رفسنجانی ترور گرديدند.

آقای رفسنجانی از اشخاص زير:

بن بلا – رئيس جمهور اسبق الجزاير، آقای جلال طالبانی و (فاضل مصطفی رسول) رابط و معتمد دستگاه اطلاعاتی جمهوری اسلامی برای بدام انداختن دكتر قاسملو سوء استفاده كرد.

مشروح جريان ترور دكتر قاسملو را اقای پيتر پيلچ به زبان المانی در كتابEskort nach Teheran نگاشته است لطفا در اينمورد به كتاب نامبرده مراجعه فرماييد.

آقای دكترپيترپيلچ ، عضو شورای امنيت ملی دولت اتريش، نماينده پارلمان و و عضو مركزيت حزب سبزها كه پرونده‌ی ترور – جاسوسی دكتر قاسملو، عبدالله قادری را مطالعه كرده، دست اندركاران رسمی جمهوری اسلامی در بالاترين سطوح را به امريت ترورها و آقای اكبر ولايتی وزير خارجه ‌را به ترتيب دادن مقدمات اجرای ترور و رهايی تروريست ها از زندان اتريشيها معرفی ميكند. وزارت خارجه‌ دولت آقای رفسنجانی پس از انجام ترور دكتر قاسملو و همكارش وظيفه دفاع از تروريست ها را عهده‌دار گشت. بر اساس داده ها دو نفر از تروريستها دارای پاسپورت ديپلماتيك بوده‌اند. سفارت ايران در اتريش برای رد گم كردن و انحراف پرونده از مسير دادرسی انواع تهديد، شانتاژ وعده ‌و وعيد و دسيسه‌چينی عليه دست‌اندركاران دولت اتريش را به كار ميگرفته است.

اينكه آقای بهنود ''خيرخواهی'' های شخصي‌اش را به سردار سازندگی يعنی شخص اكبر هاشمی رفسنجانی بهرمانی تقديم كند، امريست شخصی و كسی را بر ان ايرادی نخواهد بود. ليكن سعی آقای بهنود ''خير انديش'' در توجيه چهره‌ی تروريستی كه حكم به محكوميت وی از سوی دادگاهی منصف در المان صادر گرديده، نوعی حراج وجدان روزنامه نگاری تلقی ميگردد.

جنايات ارتكابی سازمان يافته‌ی دولتی آقای رفسنجانی مقوله‌ای زدودنی نيست. آقای بهنود نه ميتواند و نه صلاحيت انرا دارد در مقام داوری بنشيند و حكم به برائت متهمين به ارتكاب جنايات بشری بدهد. دادن ادرس غلط گروههای «راديكال» در مقاله‌ی آقای بهنود بدون نام بردن كس و يا كسانی از ان گروهها، نوعی همسويی و همدلی با مرتكبين شناخته شده و قلب واقعيت بوده است كه اين خود بنيان سست ادعای آقای بهنود را به روشنی نشان ميدهد.

تبليغ برای بری دانستن آقای رفسنجانی از ترور مخالفين از سوی آقای بهنود در چهار چوب ازادی بيان هم جای نميگيرد، چرا كه اعلام برائت وی از ترور هزاران مرد و زن ايرانی منوط به صدور حكم محكمه صالحه است. آقای بهنود تجاهل العارفين كرده، گويا نميداند كه زرافشان و گنجی چرا و به چه اتهامی هنوز در زندانند و يا دادگاه ميكونوس در مورد چه كسانی و به چه اتهامی رسيدگی كرده‌ است و يا آقای رفسنجانی چه نقشی را در اداره‌ی ''کميته‌ی ترور" ايفا ميكرده است. اگر اين اقدام آقای بهنود در قوانين جزايی اسلام، جرم مباشرت در ياری رساندن به مجرم برای فرار از تحمل مجازات، مباشرت در تشويش افكار عمومی، جعل ادعای واهی به منظور بی اعتبار كردن حكم محكوميت دولت رفسنجانی و مجموعه‌ی حاكميت جمهوری اسلامی در دادگاه ميكونوس و يا همكاری در اقدام و شروع به ارتكاب جرمی جنايی تلقی نگردد، اينكار خود خاك پاشيدن به چهره‌ی هزاران خانواده‌ی شهيدی است كه بر اساس توطئه‌های دولت رفسنجانی در جبهه‌های جنگ عراق و در جنگ عليه كردستان كشته شدند. كاش آقای بهنود به اقارير دست اندركاران جمهوری اسلامی و همكاران مطبوعاتی خود در پيوند با پافشاری در ادامه‌ی جنگ توسط رفسنجانی و باندش پس از بازپس گيری خرمشهر از نيروهای صدام و اصرار بر ادامه‌ی جنگ عليه كردستان اندك توجهی ميكردند.

ادعای آقای بهنود ورود در امريست كه از وظايف دادسراها و دادگاههای مردميست. انكار دلايل استنادی و كان لم يكن انگاشتن حكم محكوميت جنايتكاران در دادگاه ميكونوس كه در نوع خود و در تمام زندگی بشری بيمانند بوده، از يكسو نوعی بی پرنسيپی در كار روزنامه نگاريست و از سوی ديگر، ياری رساندن به محكومين و متجاسرينی است كه برای ارتكاب جنايت از هر وسيله‌ای استفاده ميكنند.

آقای پيتر پيلچ در كتاب «اسكورت به سوی تهران» كه به زبان المانی منتشر كرده ‌است، جزئيات ترور- جاسوسی دكتر قاسملو و همكارش عبدالله ‌قادری و رابط جمهوری اسلامي (فاضل رسول) و چگونگی ترتيب ملاقات نمايندگان آقای رفسنجانی (محمد جعفری صحرارودی و مصطفی اجوادی و بزرگيان) با نمايندگان حزب دمكرات كه با ميانجيگری آقای جلال طالبانی و بن‌بلا، رئيس جمهور اسبق الجزاير صورت گرفته بود برملا ميسازد. اگر آقای بهنود جدای از اين حقايق دلايل و مستنداتی دارد كه ''گروههای راديكال'' امرين و عوامل ترور همه‌ی سالهای سياه جمهوری مرگ و خون هستند بايد اسامی انها را نيز منتشر كرده به مردم معرفی كند.

از كليه‌ی مدارك و شهود و اقارير عوامل ترور در دادگاهها و در جريان تحقيق چنين امری مستفاد نميگردد كه آقايان (رفسنجاني، خامنه‌يي، فلاحيان و ولايتي) در راه‌اندازی دستگاه ترور در رده‌ی دوم قرار گرفته باشند. اگر جز اين بود لازم ميامد كه آقای بهنود لب به سخن بگشايد و حقايق مربوط به گروههای راديكال را برملا سازد. بنا بر اين ُتفاصيل لازم است كه آقای بهنود برای دفاع از ادعای ناوارد خود و احتراز از متهم نشدن به دروغگويی و قلب واقعيات و سبكبار كردن متهمين به جنايات بشری اسامی مرتكبين و دست اندركاران ترور دكتر شاپور بختيار و ترور – جاسوسی دكتر قاسملو و عبدالله قادری را مستندا به اگاهی عموم برساند.

گشايش باب گفتگو و ترتيب ملاقات نمايندگان جمهوری اسلامی (آقای رفسنجاني) با نمايندگان حزب دمكرات بنحوی كه در كتاب آقای پيلچ امده است بنا به پيشنهاد آقای جلال طالبانی و دلالی بن‌بلا رئيس جمهور اسبق الجزاير و موافقت آقای رفسنجانی صورت گرفته بود. نقش آقای علی اكبر ولايتی به عنوان هماهنگ كننده‌ی اعمال تروريستی و دادن پوشش سياسی به تروريستها در جريان تحقيقات كاملا محرز بوده ‌است. اعمال فشار ديپلماتيك و دادن رشوه و قول و قرارها برای برقراری روابط تنگاتنگ اقتصادی با دولتمردان كجدست صحنه‌ی سياسی وقت اتريش و افشای قرارداد نۆريكۆم و رشوه‌ی 5 مليون دلاری و مرگ مشكوك سفير اتريش در يونان اسرار مگويی هستند كه نياز به فضای مناسبی دارد تا از سوی ازاديخواهانی همچون دكتر پيلچ به اگاهی عموم رسانده شوند.

انتساب ترورهای ارتكابی از سوی آقای بهنود به گروههای راديكاڵ بدون ذكر نام رهبری ان گروهها با توجه به گزارشات آقای فلاحيان در برنامه‌های تلويزيونی تهی از واقعيت است. كاش آقای بهنود در اين مورد از حافظه‌ی تاريخی خود استفاده ميكردند و اقارير و گزارشات و مصاحبه‌ی تلويزيونی آقای فلاحيان در ارتباط با ترور رهبر حزب دمكرات و شمار زيادی از كردها در خارج از ايران را فراموش نميكردند. آقای بهنود بايد از تصدی ايت الله فلاحيان بر وزارت اطلاعات و امنيت در زمان رياست جمهوری آقای رفسنجانی اگاه بوده بتوانند با استعانت از خداوند متعال و ياری دوستان در سيما و صدای جمهوری اسلامی كپی تصوير و صدای ايشان را در ارتباط با گزارش اعمال تروريستی دولت آقای رفسنجانی عليه فعالين سياسی اپوزيسيون و ترور عليه حزب دمكرات را دريافت، رويت و استماع بفرمايند.

وجود مدارك و دلايل غيرقابل انكار ارتكاب ترور- جاسوسی آقای دكتر قاسملو از سوی دولت رفسنجانی كه دستگاه پليس دولت اتريش و كميته‌ی حقيقت ياب به سرپرستی دكتر پيتر پيلچ عضو شورای امنيت ملی و عضو پارلمان اتريش و همكارش رودی در حزب سبزها جمع اوری گرديده جايی برای كتمان واقعيت و تلاش برای رد گم‌ كردن و خارج كردن آقايان رفسنجانی، خامنه‌يی و ولايتی، سفير وقت جمهوری اسلامی از مشاركت و امريت در ترور باقی نگداشته ‌است. بيگمان تلاش آقای بهنود در اين راستا با ناكامی مواجه است.

شايد عدم اشنايی آقای بهنود به زبان المانی موجب گرديده كه ايشان از وجود كتاب «اسكورت به سوی تهران» و متن المانی حكم دادگاه ميكونوس كه دلايل انتساب اتهام امريت در ارتكاب ترور - جاسوسی به شخصيت های مورد علاقه آقای بهنود، يعنی اقايان رفسنجاني، فلاحيان، ولايتی را مدلل ميدارد اطلاعی نداشته و موجب بيخبری آقای بهنود شده باشد.

از انجاييكه نوشته آقای بهنود در پيوند با يكی از مخوفترين پديده‌ در جامعه‌ی بشری يعنی ترور و نيز مقدسترين حقوق بشری يعنی ازادی بيان انديشه و رهايی انسانيست، من بازگو كردن واقعيتهائی را لازم دانستم كه مشخصا به رد ادعاهای آقای بهنود در پێوند با ترور دكتر قاسملو توسط باند رفسنجانی ميپردازد. با علم به اينكه ارشاد آقای بهنود به نگهداشتن حريم صداقت و حرمت قلم و بكار نگرفتنش در خدمت ترور و تروريستها نه كار من است.

Friday, June 10, 2005

جنايات ايران

جنايات ايران و ترورهاي جهاني اين رژيم هرگز از ذهن جهانيان محو نخواهد شد اما يكي از اين جنايات ترور دكتر شرفكندي به همراه همرزمان ديگرش در شهر آلمان بود كه لكه ننگي بر ايران باقي خواهد گذاشتwww.chiya-baghi.blogspot.com
نظرات خود را به ايميل
chiya_baghi@yahoo.com
بفرستيدشيدا نبويسند رسمي و ثبت شدة جنايتهاي جمهوري اسلامي

معرفي كتاب

حكم دادگاه ميكونوس.

برگردان: مظفر. 541 صفحه.اگر جنبة اغراق به خود نگيرد، مي‌توان گفت همين يك كتاب، سندي است مكفي در اثبات جنايتهاي دولت جمهوري اسلامي ايران. جنايتي كه در آن، در سپتامبر 1992، چهار نفر: دكتر صادق شرفكندي دبيركل حزب دموكرات كردستان ايران، فتاح عبدلي نمايندة حزب در اروپا؛ در دفتر پاريس، همايون اردلان نمايندة اين حزب در آلمان، و محمد نوري دهكردي از دوستان و نزديكان حزب دموكرات، در رستوراني در برلين ترور شدند. و اين، اولين و تنها ترور جمهوري اسلامي در خارج از مرزهاي ايران نبود؛ گذشته از سركوب، كشتارها، اعدامها و ترورهاي داخل كشور.

اهميت دادگاه ميكونوس در اينست كه براي اولين بار، حكم محكوميت يك قدرت دولتي را صادر كرد و نمونه‌اي شد براي استقلال قوة قضائيه از تشبثات و اعمال نفوذ قدرتهاي دولتي.

كتاب حكم دادگاه ميكونوس در محكوميت آمران و عاملان جنايات ميكونوس، متن كامل حكم دادگاهي است كه سه سال و نيم، از اكتبر 1993 تا آوريل 1997، به طول انجاميد و طي 247 جلسه، به تمام جزئيات اين جنايت رسيدگي كرد، حرفهاي همة متهمان و همة شهود را شنيد و عليرغم اقدامات برخي از مقامات دولتي آلمان، كه تحت فشارهاي دولت ايران، مي‌خواستند بر رأي آن تأثير بگذارند، حكم خود را در محكوميت قدرتمداران حكومت ايران به عنوان آمران و عاملان اين جنايت صادر كرد.

حكم در دهم آوريل 1997 صادر شد و فرداي آن روز روزنامة آلماني زبان "زود دويچه سايتونگ" در ذكر اهميت جهاني اين حكم نوشت: "حكم ميكونوس فقط وارد تاريخ قضايي آلمان نخواهد شد. براي اولين بار يك دادگاه عالي در بررسي يك پروندة قتل، رهبران در قدرت يك دولت ديگر را روشن و صريح مسئول اصلي جنايت شناخت".

يواخيم اريگ، وكيل مدافع يكي از شاكيان خصوصي اين پرونده، در 1998 نوشت: "ميكونوس، تا سپتامبر 1992 فقط نام يك جزيرة تفريحي يونان بود، از اين زمان مترادف با قتل وحشتناك به دستور است. اما از زمان صدور حكم، ميكونوس، همچون نشان جرأت‌بخش استقلال قوة قضائي، تمايل به روشنگري بدون مراعات مسايل سياسي و اعلام حقيقت عليرغم فشار، و به طور خلاصه نشان اميد است." (پيشگفتار كتاب)چگونگي جنايت

در 17 سپتامبر 1992، مزدوران ايراني و لبناني دولت اسلامي ايران، با شناسايي و اطلاعات كامل، به نشستي كه رهبر حزب دموكرات كردستان ايران، دكتر صادق شرفكندي و سه تن از يارانش با تعدادي از اپوزيسيون ايران در رستوران ميكونوس داشتند حمله كردند و در يك يورش برق‌آسا، همه را زير رگبار مسلسل گرفتند و براي اطمينان از نتيجة جنايت، با سلاح كمري تير خلاص را هم به دكتر شرفكندي شليك كردند و گريختند.

خبر اين ترور، در سراسر اروپا به نحو وسيعي منعكس شد. پليس آلمان با همكاري سرويسهاي امنيتي و پليس ديگر كشورهاي اروپايي، بلافاصله شروع به رديابي و تحقيق در مورد متهمان كرد. در اين تعقيب و مراقبتها، همه جا رد پاي كاظم دارابي، ايراني، به عنوان مسئول عمليات ترور پيدا مي‌شد. و سرانجام، پليس آلمان پنج ايراني و لبناني را دستگير كرد: يوسف امين، محمد اتريس، عطاءاللـه عياد، كاظم دارابي، و عباس رحيل.

در بازجوييها و بازپرسيهاي متعدد و مفصل از اين متهمان، به تدريج تمام جريان برنامه‌ريزي و نقشة ترور و چگونگي تداركات و اجراي آن براي دستگاه قضايي برلين روشن و تاريخ تشكيل دادگاهي براي محاكمة اين متهمان تعيين شد. محاكمة متهمان، در 28 اكتبر 1993، يكسال پس از انجام جنايت، آغاز ‌شد و سه سال و نيم به طول انجاميد. و اين دادگاه، طي 247 جلسه، گام به گام و با دقت و مسئوليتي كم نظير، تمام جزئيات و اطلاعات مربوط به نحوة تصميم‌گيري از سوي مقامات بالاي حكومتي ايران و نقش "كميتة عمليات ويژه"، تداركات و تهية امكانات؛ از قبيل خانه، اتومبيل، پول، اسناد و مدارك و گذرنامه‌هاي ضروري، و مهمتر از همه اسلحه‌هاي لازم، انتخاب مجريان كشتار، و نيز نقشه و چگونگي انجام جنايت بررسي شد. اظهارات متهمان شنيده شد و اسناد بسياري مورد بررسي و تدقيق قرار گرفت. در اين دادگاه كه تحت حفاظت شديد امنيتي برگزار مي‌شد، شهود زيادي، كه بسياري از آنها براي جريان دادگاه تعيين‌كننده بود، در اثبات آمريت سران حكومت اسلامي در جنايت، شهادت دادند.

در طول اين مدت فشارهاي مختلفي از سوي مقامات ايراني و آلماني بر وكلا و دادستان و رئيس دادگاه اعمال مي‌شد تا بتوانند از تشكيل آن جلوگيري كنند و يا بر رأي آن تأثير بگذارند اما دادگاه در مقابل تمام اين فشارها مقاومت كرد و سرانجام، در دهم آوريل 1997 رأي خود را صادر كرد. در اين رأي، متهمان به حبسهاي متفاوت، از سه سال تا ابد، محكوم ‌شدند. و مهمتر از همه، دادگاه عالي برلين، سران حكومتي ايران، را به عنوان آمران و عاملان اين ترور شناخت و براي علي فلاحيان، وزير وقت امنيت ايران، قرار بازداشت بين‌المللي صادر كرد.

در پيشگفتار كتاب حكم دادگاه ميكونوس، به نقل از نوشته‌اي از يواخيم اريگ، يكي از وكلاي شاكي خصوصي اين دادگاه، در سال 1998، آمده است: "در 17 سپتامبر 1992، هنگامي كه يك تيم مرگ به دستور دولتمردان ايران، در رستوران ميكونوس در برلين، رهبران اپوزيسيون كرد (حزب دموكرات كردستان ايران) را به قتل رساند، اروپا تبديل به منطقة به اصطلاح از نظر حقوقي، آزاد براي قاتلين با پاسپورت ديپلماتيك شده بود..."، و اين سخن، يادآور رفتار كشورهاي اروپايي است با قاتلان و تروريستهاي اعزامي دولت اسلامي: قاتل دكتر عبدالرحمن قاسملو در وين اتريش (1989)، قاتلان دكتر شاپور بختيار در پاريس (1994)، قاتلان دكتر رجوي در سوئيس، ووو، كه هر يك، تحت عنوان "حفظ منافع ملي" و براي تأمين منافع اقتصادي دولتهاي اروپايي با ايران، با اسكورت پليس از زندان بيرون آورده شدند و از فرودگاههاي اين كشورها به تهران فرستاده شدند و در آنجا "قدر ديدند و به صدر نشستند".

و اينك، كاري سترگ و قابل ستايش صورت گرفته و همتي بلند، متن كامل حكم دادگاه را با وسواس و دقت كامل، از زبان آلماني به زبان فارسي برگردانده است.

كتاب حكم دادگاه ميكونوس را بايد خواند، بايد آنرا به عنوان يك سند تاريخي بسيار مهم نگهداشت و به ديگران هم توصيه كرد آنرا بخوانند و نگهدارند. چرا كه سندي است محكم، گويا و روشن در اثبات بي ترديد جنايتهاي جمهوري اسلامي ايران.

در خاتمه، به خاطر اهميت بسيار اين دادگاه و اين حكم و اين كتاب، بايد ذكر كرد كه در نوشتن چند نام، اشتباه صورت گرفته كه اميد است در چاپهاي بعدي اصلاح شود، از جمله نام دكتر شرفكندي كه در سراسركتاب (شرافكندي) آورده شده و يا عزيز غفاري ـ صاحب رستوران كه در حملة تروريستها مجروح شد ـ كه به اشتباه طبيب غفاري گفته شده، يكي دو اسم هم اشتباه است كه مي‌تواند غلط چاپي باشد، مثل صديق كمانگر كه كمانگيز آمده، و عبدلي كه در آغاز كتاب عبدي ذكر شده، و يا هادوي مقدم كه به صورت هدوي مقدم درآمده ا

پيام آقاى لورد ايويبري

بسيار متأسفم كه‌ در آ‌غاز مراسم يادبود دكتر صادق شرفكندي‌, دبيركل حزب دمكرات كردستان ايران با شما نيستم. مردم برلين‌و كليه‌ مردمان متمدن جهان قتل جنايتكارانه‌ دكتر صادق شرفكندي‌ و سه‌ تن از همقطارانش در رستوران ميكونوس, واقع در ويلمرسدرف, برلين به‌ دست آ‌دمكشان وزارت اطلاعات ايران در تاريخ 17سپتامبر 1992را فراموش نخواهند كرد. شهادت آ‌نها در راه‌ مبارزه‌ در پي‌ هويت ملت كرد بي‌ثمر نبود. اكنون در سطح وسيعي‌ اعلام مي‌شود كه‌ يك راه‌حل مسالمت جويانه‌ (براي‌ حل مشكلات) منطقه به‌ ديالوگ مبتني‌ بر احترام متقابل بستگي‌ دارد. حرمت‌و احترامي‌ كه‌ در اثر تلاش براي‌ حصول آ‌ن دكتر شرفكندي‌ جان خود را از دست داد.
پيام آقاى لويس ايالا دبيركل انترناسيونال سوسياليست

رفقاي‌ ارجمند

به‌ مناسبت آ‌غاز مراسم يادبود رفقا صادق شرفكندي‌, فتاح عبدلي‌, همايون اردلان, و نوري‌ دهكردي‌ كه‌ امروز در شهر برلين, انجام مي‌شود. بار ديگر در اداي‌ احترام نسبت به‌ فداكاري‌ و اخلاص آ‌نها براي‌ خلق كرد‌و نيز در رابطه با آ‌رمانهايي‌ كه‌ حزب دمكرات كردستان ايران نمايندگي‌ مي‌كند, به‌ شما ملحق مي‌شويم.

مبارزه‌ي‌ عادلانه‌ و شجاعانه‌ي‌ آ‌نها كه‌ در پي‌ آ‌ن جان خود را فدا كردند با قتل آ‌نها پايان نپـذيرفت و كساني‌ كه‌ مسئول اين جنايت فجيع بودند از سوي‌ همه‌ كساني‌ كه‌ خواستار حرمت انسانها, صلح ‌وعدالت هستند تا ابد محكوم شناخته‌ مي‌شوند.

آ‌زامانهاو آ‌رزوهاي‌ آ‌نها در ميان رفقايشان, در جنبش ما و در ميان همه‌ي‌ ما به‌ حيات خود ادامه‌ خواهند داد.

خاطره آ‌نها را ارج نهاده ‌‌و تا ابد گرامي‌ مي‌داريم

Tuesday, June 07, 2005

emroz tawalodame

سلام بچه‌ها امروز تولد منه
خوشحال هستم اما نه زياد چون تا حالا به ائن چيزيايي كه خواستم نرسيدم
همه روزه ديدن فقيرهاي سر خيابوني
يتيم‌هاي گرسنه
و
.
.
.
اما تا اون روز كه زنده باشم سعي مي‌كنم برسم
چون احتياج دارم زندگي مي‌خوام اونم از نوع آزاد
آزاد به ذنيا اومد تا آزاد باشموزارت کشور عراق در صدد تعریب دوباره کرکوک است.


وزارت کشور عراق طی نامه ای از اداره کل پلیس کرکوک خواسته است تمامی افسران و درجه داران کردی را که پس از عملیات آزاد سازی عراق به آن شهر بازگشته بودند، اخراج نموده یا به مناطق تحت کنترل وزارت کشور حکومت اقلیم کردستان عودت دهد. وزارت کشور عراق در این نامه خاطر نشان کرده است که فرمان فوق از طرف هیئت دولت عراق صادر شده و لازم الاجرا است.

معاون‎ رییس‎ جمهـوری‎‎ و عضـو رهبـری كشوری‎ حزب‎ بعث سوریه‎ از مقام‎ خود استعفـا كرد.

دو تن از بازرسان سازمان بین المللی انرژی اتمی روز دوشنبه وارد تهران شدند.


زمین لرزه ای با قدرت 7،5 درجه ریشتر، صبح دوشنبه منطقه جنوب شرق ترکیه را لرزاند. به گفته مسوولان ترکیه، این زمین لرزه 37 مجروح بر جای گذاشته است.


در عراق، نیروهای آمریکا دو انبار بزرگ زیر زمینی را که تروریستان در آنها اسلحه پنهان
می کردند، منفجر کرده اند

.
رئیس جمهور سوریه بشار الاسد اعلام كرد كه اصلاحات اقتصادى و مبارزه علیه اختلاس مهمترین وظیفه دولت او در سال آینده میباشندعراق _ صدام تنها با دوازده مورد اتهام محاکمه خواهد شد


دولت عراق میگوید در نظر دارد صدام حسین رئیس جمهوری پیشین را فقط برای دوازده اتهام محاکمه کند هرچند که امکان طرح بیش از پانصد اتهام علیه دیکتاتور سابق وجود دارد.
.

Sunday, May 01, 2005

حقوق بشر

شاخصه‌هاي سياسي - اجتماعي در توسعة

نيروي انساني مورد توجه قرار گرفته استاشاره:

نيروي انساني، شاخص‌ترين عامل در توسعة اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جوامع بشري محسوب مي‌شود. بشر در طول چندصد ميليون سالي كه بر روي كرة زمين زندگي مي‌كند، توانسته است با كار و انديشه خود، دنياي خود را بسازد و ابزار و امكانات رفاه اجتماعي و اقتصادي را براي خود فراهم آورد. خلاقيت و نبوغ انسان در كنار ايجاد فضاي مساعد براي پرورش استعدادها سبب شده است كه چهرة زندگي به ويژه در سه قرن اخير بر روي زمين تغيير كند و هر روز تحولات شگرفي را در عرصه دانش و فناوري شاهد هستيم.

اهميت موضوع توسعه نيروي انساني به عنوان اصلي‌ترين شاخصه توسعه و تحولات اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي سبب شده كه نه‌تنها در سطوح ملي، بلكه در سطح بين‌المللي، دولت‌ها و سازمان‌هاي غيردولتي به بررسي آن از جنبه‌هاي گوناگون بپردازند و با تجزيه و تحليل شرايط موجود و تفاوت آن با شرايط آرماني، پيوسته درصدد جست‌وجوي راه‌هاي مختلف براي پيشبرد اهداف (توسعه نيروي انساني) برآيند.

كارشناسان از جنبه‌هاي گوناگون مسايل مربوط به توسعة نيروي انساني را دنبال مي‌كنند. اما در عرصة بين‌المللي نيز سازمان ملل متحد همواره بحث توسعه انساني را دنبال كرده تا بتواند جامعه جهاني را به نواقص موجود و يافتن راهكارهاي مناسب دعوت نمايد.

«گزارش ترازنامه توسعه انساني 2002» كه از سوي برنامه توسعه سازمان ملل تهيه و ارايه شده است، شاخصه‌هاي گوناگوني را در اين زمينه مطرح مي‌سازد. نظر به اهميت اين گزارش، خوانندگان محترم نشرية «بررسي‌هاي بازرگاني» را به خواندن فرازهايي از آن كه در مقاله حاضر آمده است، دعوت مي‌كنيم.گزارش توسعه انساني 2002 كه به تازگي از سوي برنامه توسعه سازمان ملل انتشار يافته و دربرگيرنده نكات درخور توجهي است، در دو بخش «پيشرفت جهاني» و «تفرق جهاني» تهيه شده و در زمينه‌هاي «مردم‌سالاري و مشاركت»، «عدالت اقتصادي»، «بهداشت و آموزش و پرورش» و «صلح و امنيت شخصي» مي‌باشد.

با وجود آن كه آمار و اطلاعات ارايه شده در اين گزارش دربرگيرندة تمامي كشورهاي جهان نيست، با اين حال اطلاعات ارايه شده تا حدود زيادي قابل اعتماد مي‌باشد.

در بخش اول گزارش كه پيشرفت جهاني مدنظر قرار گرفته، در خصوص «مردم‌سالاري و مشاركت» گفته شده، از سال 1980 تاكنون، 81 كشور جهان گام‌هاي مهمي در جهت «مردم‌سالاري» برداشته‌اند و از بين آنها 33 كشور دولت‌هاي غيرنظامي را جايگزين رژيم‌هاي نظامي كرده‌اند. اكنون از ميان نزديك به 200 كشور جهان، 140 كشور انتخابات چندحزبي برگزار مي‌كنند كه از هر زمان ديگري بيشتر است.

در همين حال شمار سازمان‌هاي غيردولتي بين‌المللي در سال 2000 به 37 هزار سازمان يعني 20 درصد بيش از رقم مربوط به سال 1990 رسيد. بيش از 2150 سازمان غيردولتي با اداره اطلاعات عمومي سازمان ملل ارتباط برقرار كرده‌اند.

همچنين 125 كشور با 62 درصد جمعيت جهان، داراي مطبوعات آزاد يا نيمه‌آزاد هستند. در فاصلة سال‌هاي 96-1970 شمار روزنامه‌ها در كشورهاي در حال توسعه از 29 نسخه براي هر 1000 نفر به 60 نسخه رسيد و تعداد تلويزيون (به عنوان رسانه همگاني) 16 برابر افزايش يافت.

در همين حال شمار كشورهايي كه شش كنوانسيون و ميثاق عمده در خصوص حقوق بشر را تصويب كرده‌اند، از سال 1990 تا سال 2002 به ميزان درخور توجهي افزايش داشت. شمار تصويب‌كنندگان ميثاق بين‌المللي در خصوص حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و ميثاق بين‌المللي درباره حقوق مدني و سياسي از حدود 90 كشور به حدود 150 كشور افزايش يافت. در 10 كشور جهان بيش از 30 درصد نمايندگان مجالس قانون‌گذاري را زنان تشكيل مي‌دهند.

همچنين در سال‌هاي 2001-1996 شوراي امنيت سازمان ملل فقط شاهد 10 رأي «وتو» بود، در حالي كه شمار آراي «وتو» در سال‌هاي
95-1946 به 243 مورد يا به طور متوسط 50 رأي «وتو» در هر دهه بود.

موضوع «مردم‌سالاري و مشاركت» در بخش تفرق جهاني اين گزارش نيز به نكات منفي در خور توجه حول اين موضوع اشاره مي‌كند. در اين بخش آمده است: از 81 دموكراسي جديد فقط 47 كشور به طور كامل نظام مردم‌سالاري دارند.

در كشورهاي ديگر قرايني از انتقال به مردم‌سالاري مشاهده نمي‌شود و حتي كشورهايي به اقتدارگرايي يا منازعات داخلي برگشته‌اند. فقط 82 كشور با 57 درصد مردم جهان به دموكراسي كامل دست يافته‌اند.

در همين حال 51 كشور جهان هنوز كنوانسيون سازمان بين‌المللي كار درباره آزادي تشكل را تصويب نكرده‌اند و 39 كشور نيز تاكنون از تصويب اين كنوانسيون پيرامون حق چانه‌زني جمعي، سرباز زده‌اند.

هنوز هيچ سازمان بين‌المللي به جايگاه مشورتي با شوراي امنيت يا مجمع عمومي سازمان ملل دست نيافته است. از ميان 550 سازمان غيردولتي مرتبط با اداره اطلاعات عمومي سازمان ملل فقط 251 سازمان در كشورهاي در حال توسعه مستقر هستند.

اين گزارش مي‌افزايد: 61 كشور با 38 درصد جمعيت جهان هنوز از داشتن مطبوعات آزاد محروم هستند.

در سال 2001 سي و هفت روزنامه‌نگار در حال انجام وظيفه به قتل رسيدند، 118 روزنامه‌نگار زنداني شدند و بيش از 600 روزنامه‌نگار يا سازمان خبري مورد حمله يا تهديد قرار گرفتند.

در همين حال 38 كشور جهان ميثاق بين‌المللي دربارة حقوق مدني و سياسي را امضا يا تصويب نكردند و 41 كشور از اعضاي ميثاق بين‌المللي در خصوص حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي طفره رفتند.

در سطح جهان، فقط 14 درصد نمايندگان مجالس قانون‌گذاري «زن‌» هستند و در 10 كشور هيچ زني در قوه مقننه حضور ندارند.

اين گزارش تصريح مي‌كند: سازمان جهاني تجارت (WTO) بر مبناي يك رأي براي هر عضو اداره مي‌شود، اما اغلب تصميم‌هاي كليدي را كشورهاي نيرومند در جلسات «اتاق سبز» اتخاذ مي‌كنند. همچنين مديران اجرايي كه نماينده كشورهاي آمريكا، بريتانيا، فرانسه، ژاپن، عربستان سعودي و روسيه در بانك جهاني هستند، 46 درصد حق رأي در صندوق بين‌المللي پول را نيز دراختيار دارند.

با توجه به آن كه شاخص «مردم‌سالاري و مشاركت» به لحاظ ايجاد فضاي مساعد براي توسعه سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي حايز اهميت است، تحولات آن در دو دهه گذشته به ويژه در زمينه ايجاد نظام‌هاي مردم‌سالار، توسعة سازمان‌هاي غيردولتي براي كاهش تصدي‌گري دولت و واگذاري امور به مردم و بخش غيردولتي، ايجاد فضاي آزاد مطبوعاتي و نيز پذيرش ميثاق‌هاي بين‌المللي براي رعايت حقوق بشر، پيشرفت درخور توجهي را نشان نمي‌دهد، به خصوص آن كه فقط در يك پنجم كشورهاي جهان نظام مردم‌سالاري استقرار يافته و كمتر از 40 درصد جمعيت جهان از مطبوعات آزاد برخوردارند و نيز يك‌چهارم كشورهاي جهان كنوانسيون‌هاي بين‌المللي كار را امضا نكرده‌اند، گرچه شمار امضاكنندگان ميثاق بين‌المللي پيرامون حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و نيز حقوق مدني و سياسي افزايش يافته است.

نقش زنان كه نيمي از جمعيت جهان را تشكيل مي‌دهند، در قوه مقننه كشورها بسيار ضعيف است. در گزارش توسعه انساني 2002 در بخش پيشرفت جهاني در خصوص محور «عدالت اقتصادي» اطلاعات درخور توجهي به چشم مي‌خورد.

نسبت جمعيت دچار فقر شديد در جهان از 29 درصد در سال 1990 به 23 درصد در سال 1999 كاهش يافته است. در طول دهه 1990 ميلادي فقر شديد در كشورهاي شرق آسيا و منطقه اقيانوس آرام به نصف كاهش يافت و در جنوب آسيا 7 درصد تقليل پيدا كرد.

در اين دهه متوسط رشد سالانه درآمد سرانه در شرق آسيا 7/5 درصد و در جنوب آسيا 3/3 درصد بود. در همين حال اشاره شده است كه شمار استفاده‌كنندگان از شبكه جهاني اينترنت از 500 ميليون نفر در سال 2002 به يك ميليارد نفر در سال 2005 افزايش خواهد يافت.

در بخش «تفرق جهاني» در خصوص اين مقوله آمده است، در دهه 1990 شمار مردم دچار فقر شديد در منطقه جنوب صحراي آفريقا از 242 ميليون نفر به 300 ميليون نفر افزايش يافت.

در همين حال متوسط درآمد سرانه در كشورهاي اروپاي مركزي و شرقي و جمهوري‌هاي تازه استقلال يافته شوروي سابق سالانه 4/2 درصد تقليل يافت. اين كاهش براي منطقه جنوب صحراي آفريقا سالانه 3 درصد بود.

در گزارش تصريح شده كه 20 كشور منطقه جنوب صحراي آفريقا در سال 2002 با بيش از نصف جمعيت منطقه فقيرتر از سال 1990 هستند و 23 كشور منطقه نيز نسبت به سال 1975 با فقر گسترده‌تري روبه‌رو شده‌اند.

در همين حال 72 درصد شمار استفاده‌كنندگان از شبكه جهاني اينترنت در كشورهاي پردرآمد عضو سازمان همكاري اقتصادي و توسعه (OECD) زندگي مي‌كنند و 164 ميليون نفر از اين استفاده‌كنندگان در ايالات متحدة آمريكا ساكن هستند.

آنچه از اين گزارش برمي‌آيد، نشانگر كاهش نسبت جمعيت مواجه با فقر شديد در كشورهاي جنوب و شرق آسيا و حوزة اقيانوس آرام و افزايش آن (به نسبت كل جمعيت) در كشورهاي بلوك شرق سابق و جنوب صحراي آفريقا مي‌باشد. فقر شديد و گسترش فقر در كشورهاي منطقة جنوب صحراي آفريقا از نكات درخور توجهي است كه جامعة جهاني را هشدار مي‌دهد. اين فقر شديد مي‌تواند در رشد انواع بيماري‌هاي واگير و انتقال و سرايت آن به ديگر كشورها مؤثر باشد و از اين رو جامعه جهاني را با تهديد مواجه مي‌سازد.

استفاده از اينترنت به عنوان يك عامل در شاخصه عدالت اقتصادي مورد توجه سازمان ملل قرار گرفته، چرا كه دسترسي به اينترنت از يك سو نشان‌دهندة پيشرفت در جامعه (از بعد زيرساخت‌هاي اقتصادي، اجتماعي) و از سوي ديگر دستيابي به فرصت‌هاي اقتصادي است. اما مشاهده مي‌شود كه بيش از دو سوم استفاده‌كنندگان از اينترنت در كشورهاي پردرآمد ساكن هستند و دسترسي به اينترنت در كشورهاي در حال توسعه و بهره‌جويي از فرصت‌ها به نسبت جمعيت بيشتر كشورهاي يادشده در قياس با كشورهاي پردرآمد، كمتر است.

محور سوم گزارش، «بهداشت و آموزش و پرورش» است. در بخش پيشرفت جهاني در اين زمينه آمده است: از سال 1980 تاكنون 800 ميليون نفر دسترسي بهتري به آب سالم پيدا كرده‌اند و 750 ميليون نفر از سطح بهداشت محيط بالاتري برخوردار شده‌اند.

همچنين 57 كشور با نصف جمعيت جهان توانسته‌اند گرسنگي را به نصف تقليل دهند يا در مسير درستي براي رسيدن به اين هدف تا سال 2015 قرار گرفته‌اند.

در بعضي كشورهاي درحال توسعه در مبارزه با آلودگي به ويروس ايدز پيشرفت‌هايي حاصل شده و براي مثال در اوگاندا ميزان فراواني اين بيماري از 14 درصد در اوايل دهه 1990 به حدود 8 درصد تا پايان اين دهه كاهش يافت.

نرخ مرگ و مير كودكان زير پنج سال نيز در سال‌هاي 2000-1970 از 96 به 56 در هر 1000 ولادت زنده كاهش پيدا كرد. همچنين ثبت دوره ابتدايي در سراسر جهان از 80 درصد در سال 1990 به 84 درصد در سال 1998 افزايش پيدا كرد. در همين حال 51 كشور با 41 درصد جمعيت جهان به آموزش ابتدايي همگاني دست يافتند و يا در شرف دستيابي به آن هستند.

در 90 كشور با بيش از 60 درصد جمعيت جهان برابري جنسيتي در آموزش ابتدايي تحصيل شده و بيش از 80 كشور اين برابري را در سطح آموزش متوسطه نيز پياده كرد‌ه‌اند.

در بخش «تفرق جهاني» در محور بهداشت و آموزش و پرورش به نكات منفي اشاره شده است، از جمله آن كه نرخ مصون‌سازي كودكان در منطقه جنوب صحراي آفريقا به زير 50 درصد تنزل يافته است.

در همين حال اشاره شده كه با نرخ پيشرفت كنوني،‌رهايي جهان از گرسنگي 130 سال به طول مي‌انجامد. در خصوص بيماري ايدز اشاره شده كه تقريباً 22 ميليون نفر تا پايان سال 2000 بر اثر ابتلا به اين بيماري مهلك، جان خود را از دست داده‌اند. حدود 13 ميليون كودك،‌مادر يا والدين خود را از دست دادند و بيش از 40 ميليون نفر با ويروس ايدز زندگي مي‌كردند كه 90 درصد آنها در منطقه جنوب صحراي آفريقا ساكن بودند.

در سراسر جهان هر روز بيش از 30 هزار كودك بر اثر ابتلا به بيماري‌هاي قابل پيشگيري از بين مي‌روند. همچنين 100 ميليون زن بر اثر طفل‌كشي، غفلت و سقط جنين اختياري جان خود را از دست دادند. هر سال 500 هزار زن بر اثر عوارض ناشي از بارداري و زايمان از بين مي‌روند.

در سال 2002 ميلادي هنوز 133 ميليون كودك لازم‌التعليم بيرون از مدرسه بودند كه 97 درصدشان در كشورهاي در حال توسعه زندگي مي‌كنند. همچنين 60 درصد اين كودكان دختر هستند. حتي در 93 كشور با 39 درصد جمعيت جهان اطلاعات لازم در خصوص ثبت نام دوره ابتدايي وجود ندارد. در همين حال از 854 ميليون بزرگسال بي‌سواد در جهان، 544 ميليون نفر «زن» هستند.

بررسي اطلاعات انتشار يافته در محور «بهداشت و آموزش و پرورش» نشان مي‌دهد كه موقعيت زنان و كودكان به ويژه در كشورهاي در حال توسعه از اين حيث نگران كننده است.

بيش از دوسوم بي‌سوادان بزرگسال را زنان تشكيل مي‌دهند و تقريباً تمامي كودكان لازم‌التعليم بيرون از مدرسه در كشورهاي در حال توسعه ساكن هستند و بيش از نيمي از آنها را دختران تشكيل مي‌دهند. دسترسي زنان به آموزش بسيار كمتر از مردان است و اين مشكل در كشورهاي در حال توسعه به صورت حادي خود را نشان مي‌دهد.

در زمينة بهداشت نيز وضع زنان و كودكان به ويژه در كشورهاي در حال رشد خطرناك است و در منطقه جنوب صحراي آفريقا اين وضع وخيم‌تر مي‌باشد. اگرچه در مبارزه با بيماري ايدز در دهه گذشته پيشرفت‌هايي حاصل شده است، در بخش پيشرفت جهاني در زمينه صلح و امنيت شخصي آمده است. عمليات صلح‌باني از 16 مورد در سال‌هاي
89-1964 به 38 مورد در سال‌هاي 2002-1990 افزايش يافته است.

تصويب تأسيس ديوان كيفري بين‌المللي توسط 60 كشور در سال 2002 به ايجاد ساختار دايمي براي رسيدگي به جنايات عليه بشريت كمك كرده است. در همين حال در دهه 1990 شاهد كاهش قابل توجهي در زمينه تلفات ناشي از درگيري بين دولت‌ها تا 220 هزار نفر بوده‌ايم كه تقريباً سه برابر ميزان كاهش آن در دهه 1980 بود.

در همين حال 123 كشور پيمان منع استفاده از مين مصوب سال 1970 را امضا كردند كه انعكاسي از تأثير فشارهاي وارده از سوي 1400 گروه جامعه مدني در 90 كشور جهان بود.

اما در بخش تفرق جهاني، به نكات منفي در اين زمينه برمي‌خوريم. در اين بخش آمده است: بر اثر وقوع مواردي از نسل‌كشي در اروپا و افريقا 200 هزار نفر در فاصله سال‌هاي 95-1992 در بوسني و 500 هزار نفر در سال 1994 در رواندا جان خود را از دست دادند.

با ظهور شكل‌هاي جديد از تروريسم بين‌المللي 3000 نفر از بيش از 80 كشور جهان، در جريان حملات تروريستي 11 سپتامبر به شهرهاي آمريكا كشته شدند.

حدود 6/3 ميليون نفر در دهه 1990 بر اثر منازعات درون‌مرزي از بين رفتند و شمار پناهندگان و آوارگان در دهه 1990 حدود 50 درصد افزايش يافت. نصف تلفات غيرنظامي را كودكان تشكيل مي‌دهند و شمار سربازان كودك در سراسر جهان 300 هزار نفر برآورد شده است.

كشورهايي مانند ايالات متحده آمريكا، چين و روسيه هنوز پيمان منع استفاده از مين را امضا نكرده‌اند. مردم 90 كشور جهان در سال 2002 هنوز به‌شدت در معرض آسيب‌هاي ناشي از مين‌هاي زميني و ساير مهمات منفجر نشده قرار داشتند و هر سال 15 تا 20 هزار نفر بر اثر انفجار مين كشته مي‌شوند.

محورهاي مورد توجه در گزارش توسعه انساني 2002 برنامه توسعه سازمان ملل در قياس با گزارش‌هاي پيشين تفاوت چشمگيري دارد و از جنبه‌هاي مختلف پيشرفت‌ها و تهديدها در سطح بين‌المللي را نشان مي‌دهد. در گذشته بيشتر موضوع بهداشت و آموزش و پرورش مورد توجه بود، اما اينك مشاهده مي‌شود كه شاخصه‌هاي سياسي، اجتماعي از جمله «مردم‌سالاري و مشاركت» و نيز «صلح و امنيت شخصي» نيز به عنوان عوامل مؤثر در توسعه انساني مورد توجه قرار گرفته است.

آنچه مسلم است، جامعه جهاني براي دستيابي به توسعه پايدار اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي نيازمند ايجاد فضاي مناسبي براي پرورش نيروي انساني سالم و متفكر است و بهداشت جسمي و رواني انسان‌ها به همياري،‌ همكاري و سرمايه‌گذاري‌هاي جديد نياز دارد. هر اندازه كه همكاري بين‌المللي در اين زمينه تقويت گردد، نه‌تنها امنيت شخصي در كشورهاي پيشرفته بيشتر خواهد شد، بلكه كشورهاي در حال توسعه نيز مي‌توانند به نيروي انساني مؤثر در توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي دست يابند.

پيشبرد دموكراسي و مردم‌سالاري، دسترسي همگاني به تعليم و تربيت و بهداشت، توسعه عدالت اقتصادي و امنيت شخصي در سطح بين‌المللي حايز اهميت است و اين مهم جز با تلاش همگاني ميسر نخواهد شد.

موضوع مهم در اين گزارش، نقش زنان و كودكان است كه نه‌تنها در مشاركت و مردم‌سالاري در سطح بين‌المللي كمتر مورد توجه قرار گرفته، بلكه ستمي كه به آنها مي‌شود و تهديدهايي كه سلامت و جان آنها را تهديد مي‌كند، به مراتب بيش از مردان است.

جامعة بين‌المللي مي‌بايست نسبت به بهداشت، آموزش و پرورش، مشاركت سياسي، اجتماعي و اقتصادي زنان توجه ويژه‌اي عنايت كند. در همين حال كودكان كه نسل آينده را تشكيل مي‌دهند، مي‌بايست از فضاي مساعد و سرمايه‌گذاري‌هاي لازم براي بهداشت و آموزش و پرورش برخوردار گردند.

نكته مهم ديگر، نقش كشورهاي در حال توسعه در تصميم‌سازي‌هاي بين‌المللي و دستيابي به فرصت‌هاي اقتصادي است كه تاكنون در جهان كمتر بدان توجه شده، در حالي كه مي‌تواند صلح و امنيت بين‌المللي را به مخاطره اندازد.حقوق بشر در ايران

تاریخ:4/8/83

محمد تقی فاضل میبدی

ازهمین نویسنده


اين روزها كميسيون حقوق بشر سازمان ملل نشست سالانه خود را برگزار كرده است. از مهمترين نهادهاي سازمان ملل متحد ، كميته حقوق بشر است كه از 18 عضو كشورهاي مختلف تشكيل مي شود.كميته حقوق بشر سالي 3 اجلاس دارد كه دو جلسه آن در ژنو و سوم در نيويورك برگزار مي شود.دولت ايران در تاريخ 15/1/1347 ميثاق بين المللي حقوق مدني سياسي را امضا كرد و در ارديبهشت 1354 از تصويب مجلس گذرانده و خود را به اجراي مصوبات آن متعهد ساخته است.پس از پيروزي انقلاب جمهوري اسلامي ايران نه تنها عضويت خود را لغو نكرد بلكه سياست كلي خود را بر اساس همكاري با حقوق بشر گذاشت و هيآت جمهوري اسلامي ايران براي دفاع از آن در اجلاس كميته مذبور در ژنو شركت كرد.

دولت ايران كه در سال 1347 ميثاق بين المللي حقوق بشر را امضاء كرده است ،بدون هيچگونه قيد و شرطي آنرا پذيرفته و به زعم آنان دولت اسلامي ايران وارث يك تعهد بي قيد و شرط در زمينه حقوق بشر مي باشد.

به گزارش آقاي دكترمهرپور:« جمهوري اسلامي ايران در زمره تعداد معدودي از كشورهايي است كه وضعيت حقوق بشر آن تحت نظارت سازمان ملل است و تحت مونيتورينگ مي باشد. نماينده ويژه حقوق بشر از سال 1984 همه ساله گزارشي از وضعيت حقوق بشر درايران تهيه مي كند و در مجمع مطرح مي نمايد. يكي در مجامع سازمان ملل يعني كميته سوم و ديگري در كميسيو حقوق بشر معمولا قطعنامه هم صادر مي شود.شايد يكي دوسالي به حالت مسكوت گذاشته اند ولي عمدتا قطعنامه صادر مي كنند واين قطعنامه هاي بيشتر عليه دولت ايران بوده است و اين براي دولت جمهوري اسلامي ايران خو ش آيند نيست كه جزو 12 يا 13 كشوري باشد كه در كميسيون حقوق بشر به عنوان ناقض حقوق بشر از آنها ياد شود ولي از انتخابات دوم خرداد 76 تغييري در اين بيانيه ها به نفع ايران به نظر مي رسد و در گزارش موريكاپيتورن تغيير موضع كنوانسيون ،كاملا به نفع ايران مشهود بود.»

دكتر مهرپور،نامه ميبد ش 4 ،ص 6

ولي در اين دو سال اخير، مجددا مدافعان حقوق بشر مواضع خود را در قبال وضع حقوق بشر درايران تغيير داده و همواره نظام قضايي ايران را مورد سؤال و محكوميت قرار مي دهند. در اينجا سخن بر سر اين نيست كه ما بايد بدون حق تحفظ تمام اصول و فروع حقوق بشر را تقبل نمائيم .ممكن است پاره اي از مواد آن با مباني فقهي و نظر مشهور فقها در تعارض قرار گيرد.كه البته اين هم جاي بحث دارد و هيچگاه آنها نيز از ما نخواسته اند كه چرا در ايران في المثل ،ارث زن ومرد نابرابر است وبايد از اين جهت از حقوق مساوي برخوردار باشند.نقض حقوق بشر از اين جهات نبوده است .در هر صورت هيچ بيانيه اي روي اين جهات عليه جمهوري اسلامي ايران صادر نگشته است.ما اگر نگاه مجدد ،بر اثر تخصص مجتهدان و كارشناسان به احكام عمليه اسلام داشته باشيم و نگاه سنتي خود را كه دور از ما است ،باآب عقلانيت اجتهادي فرو شوئيم و از سوي ديگر قانون اساسي را درست اجرا كنيم ،فاصله كمتري با حقوق بشر خواهيم داشت.كساني كه فكر مي كنند حقوق بشر چون برخاسته از غرب است و در نتيجه استعماري و باطل است ،چنين فكري دور از صواب و منطق است.

در اين جا دو نهاد بايد به تآمل فرو روند و حقوق بشر را باز خواني كنند:يكي نهاد اجتهاد و مرجعيت در حوزه ها كه فقه را با عقلانيت اصولي يك فقه انساني و عادلانه معرفي نمايند و اين جز با اجتهاد مجدد ميسر نخواهد بود و ديگري نهاد دولت و مسؤولان پيگير قانون اساسي كه اين قانون درست اجرا شود تا به ما نگويند كه نظام جمهوري اسلامي ايران نتنها حقوق بشر را ناقض است بلكه قانون اساسي خود را نيز نقض مي كند.اصل 113 هيآت پيگيري اجراي قانون اساسي و نظارت بر آن را پيش بيني كرده است.رئيس جمهور خاتمي اين اصل معطل را به جريان انداخت. پس از خرداد 76 هيآت نظارت و پيگيري اجراي قانون اساسي را مشخص كرد و ظاهرا اين هيآت نيز نارضايتي خود را از ناقضين قانون چندين مرتبه اعلام داشته است.بنابراين زيبنده نظام جمهوري اسلامي نيست كه برخي مسؤولان و يا پاره اي از جرايد بيانيه هاي حقوق بشر را يكسره مطرود بدانند و از عملكرد پاره اي از محافل يكسره دفاع نمايند.با دقت در متون ديني و آشنايي با روح فرهنگ اسلامي بر اين باور خواهيم شد كه شريعت اسلامي انعطاف اين را دارد كه هميشه و همه جا از حقوق طبيعي آدميان دفاع نمايد و انسانيت انسان را عزيز و كريم شمارد.

اخبار
همايش يك روزه حقوق بشر و خاور ميانه در دانشگاه كردستان برگزار ميشود

Friday, April 22, 2005

زندگی

محمد فرهادی گریلا روز چهارشنبه در کردستان ترکیه در گذشت محمد اهل سقز و بیست و سه سال داشت یادش گرامی و روحش شاد.
chiya_baghi.blogspot.comسرويس: حوادث
وقوع سانحه هوايي در فرودگاه مهرآباد تهران كه هنوز دليل اصلي آن روشن نشده 47 مصدوم، 2 كشته و يك مفقود بر جاي گذاشت.
به گزارش خبرنگار «حوادث» ايسنا هواپيماي بويينگ 707 هواپيمايي «ساها» به شماره پرواز 171، ساعت 20 و 45 دقيقه چهارشنبه شب با 157 مسافر (149 بزرگسال ، 8 كودك و 16 پرسنل گروه پروازي) فرودگاه «كيش» را به مقصد «تهران» ترك كرده بود كه در ساعت 22 و 10 دقيقه پس از فرود در ضلع غربي باند فرودگاه مهر‌آباد، دچار نقص فني شد و در چاله‌ رودخانه‌ كن كه چندي پيش ريزش كرده بود، گرفتار آمد و به دنبال برخورد دماغه هواپيما با سطح رودخانه كه از قسمت انتهايي باند عبور مي‌كرد و تركيدن چرخ هواپيما، دچار آتش‌سوزي شد.
بر اثر اين حادثه و حريق رخ داده، دو تن از مسافران به نام‌هاي «احمد عاطفه يكتا » 71 ساله و« زهرا عاطفه يكتا»، 30 ساله هنگام خروج از هواپيما به داخل رودخانه كن سقوط كرده و بر اثر خفگي كشته و 47 تن از مسافرين مصدوم و راهي بيمارستانهاي «شريعتي»، «لقمان»، «رسول اكرم (ص)»، «امام خميني (ره)» و «فياض‌بخش» تهران شدند.
اكثر مصدومان حادثه از ترس خود را از هواپيما به بيرون پرت كرده و دچار جراحات و شكستگي شدند.
همچنين در اين سانحه «آرين راسخ مقدم» 4 ساله هنگام خروج مسافران از آغوش مادر به روخانه كن سقوط كرد و مفقود شد.
هنوز اثري از اين كودك ناپديد شده يافت نشده، اما تلاشهاي براي يافتن او ادامه دارد.
مهندس ضيايي، مديرعامل سازمان آتش‌نشاني و خدمات ايمني تهران پس از وقوع حادثه به خبرنگار ايسنا گفت: 3 ايستگاه حريق و يك ايستگاه نجات براي اطفاي آتش‌سوزي سانحه هوايي چهارشنبه شب به محل حادثه اعزام شدند.
يكي از مسؤولان بخش اورژانس بيمارستان رسول اكرم(ص) نيز با اعلام انتقال17 تن از مصدومان حادثه به اين مركز درماني به خبرنگار ايسنا گفت : اكثر مصدومان سرپايي درمان شدند و وضعيت مناسبي داشتند.
گزارشها وضعيت ساير مصدومان را نيز مطلوب توصيف مي‌كنند.
رضا جعفرزاده، مدير روابط عمومي سازمان هواپيمايي كشوري نيز در گفت‌و‌گويي با ايسنا ضمن تاييد دو كشته و يك مفقود سانحه هوايي بويينگ 707 شركت هواپيمايي «ساها» اظهار داشت: تلاش تيم‌هاي امداد و تجسس جمعيت هلال احمر كشور و گروههاي ايمني زميني براي يافتن ديگر مفقود سانحه ادامه دارد.
جعفرزاده در گفت‌و‌گو با ايسنا، با اشاره به يافت شدن جعبه سياه هواپيما (CVR و FDR) گفت: جعبه سياه تحويل تيم بررسي سانحه هواپيمايي كشور شد و پس از بررسي مكالمات خلبان با برج مراقبت و مركز كنترل تحت نظارت معاونت پرواز و نيز پارامترهاي دخيل در سانحه، علت نهايي حادثه اعلام خواهد شد.
وي در گفت‌و‌گوي روز جمعه خود با ايسنا، هرگونه اظهارنظر در مورد علت وقوع سانحه قبل از مشخص شدن نتيجه تحقيقات تيم بررسي را غيركارشناسانه خواند و آن را به آينده موكول كرد.
دكتر توفيقي، معاون عمليات سازمان امداد و نجات جمعيت هلال احمر كشور درباره آخرين وضعيت مفقود حادثه گفت: دو تيم از سگهاي تجسس و آمبولانس و چندين تيم امدادي و غواص براي يافتن و نجات كودك ناپديد شده اعزام شده‌اند.
به گفته وي اين كودك تا كنون يافت نشده است.
مهندس علي جهانبخشي، دبير ستاد حوادث غيرمترقبه استان تهران نيز به خبرنگار «حوادث» ايسنا گفت: رودخانه كن تنها به اندازه يك نهر آب داشت و از شرايط توفاني و عصياني برخوردار نبود.
وي با بيان اين كه به دنبال آب شدن برف كوه، ميزان قابل توجهي آب وارد رودخانه كن شده است، افزود: اين رودخانه سالهاي زيادي محل انباشت شن و ماسه بوده و به همين دليل سنگ‌شكن‌هايي در مسير رودخانه قرار داده شده است.
دبير ستاد حوادث غيرمترقبه استان تهران علت سقوط مسافران به درون رودخانه را تاريكي هوا اعلام و خاطر نشان كرد: پدر «آرين راسخ مقدم» كودك مفقود شده حادثه خبر سقوط فرزندش را داخل رودخانه را به امدادگران اطلاع داد كه به دنبال آن تيم‌هاي نجات، عمليات جست‌و‌جو را آغاز كردند.
جهانبخشي با بيان اين كه در ساعات اوليه حادثه تعداد مفقودشدگان دو نفر اعلام شده است، تاكيد كرد: تا ساعت 2 بامداد شب حادثه به علت ازدحام جمعيت تعداد دقيق مفقودشدگان مشخص نشد.
وي ميزان بنزين باك هواپيما را بيش از ظرفيت آن عنوان كرد و گفت‌: در صورت سرايت آتش به موتور يا باك بنزين احتمال بوجود آمدن فاجعه و افزايش تلفات جاني حادثه بسيار بالا بود.
دبير ستاد حوادث غيرمترقبه استان تهران افزود: هواپيما دچار خسارات جدي شده، اما خوشبختانه 90 درصد مصدومان به علت سطحي بودن جراحات، سرپايي درمان و از مراكز درماني مرخص شدند.
جهانبخشي با اشاره به وضعيت خطرناك رودخانه كن و حادثه‌خيزي آن تاكيد كرد: پيش‌بيني اين كه اين رودخانه عامل خطري براي پروازهاي فرودگاه باشد، بسيار پايين بود.
وي افزود: اين هواپيما به علت سرعت زياد به سمت راست منحرف شده و در مسير خود با سطح رودخانه برخورد كرده و سپس متوقف شده است.
دبير ستاد حوادث غيرمترقبه استان تهران با اشاره به اين كه رودخانه كن جزء رودخانه‌هاي وحشي و طغيان استان تلقي مي‌شود، خاطرنشان كرد: احتمال دارد هواپيما با ديواره رودخانه برخورد كرده و شدت برخورد منجر به حادثه شده باشد.
به گزارش گروه «حوادث» ايسنا گزارشي آماري از سوانح هوايي در جهان نشان مي‌دهد اگرچه «پرواز» همچنان ايمن‌ترين سفرها به شمار مي‌رود، اما رشد سانحه سقوط هواپيماها در كشورهاي جهان چشمگير است.
بر اساس اين آمار، كمترين سوانح هوايي با هواپيماي «ايرباس» اروپايي و بيشترين با «بويينگ » آمريكايي و« توپولوف» روسي بوده است.
مروري بر سوانح هوايي سالهاي 1996 ــ اواسط 2004 در 46 سقوط هواپيما در جهان، حاكي از كشته‌شدن 9 هزار و 379 تن از مسافران هواپيماهاي «انتونوف32»، «بويينگ»، «توپولوف روسي»، «جامبو» و«ايرباس» است كه از اين ميان 13 سقوط به هواپيماي «بويينگ»، 5 سانحه به «توپولوف» و 4 مورد نيز به «ايرباس» اختصاص مي‌يابد.
به گزارش ايسنا، سال 2002 با 10 سقوط و 2004 با يك مورد به ترتيب بيشترين و كمترين سانحه هوايي در طي اين مدت به شمار مي‌آيند؛ اين در حاليست كه سال 1996 با 9 مورد، 1999 و 2003 با هر يك 7 مورد، 2001 با 5 مورد و 1998 با 4 مورد به ترتيب بيشترين و كمترين حوادث هوايي را داشته‌اند.
دادستان كل كشور با اظهار تاسف از تاخير مراجع در تكذيب نامه‌اي كه موجب ناآرامي در اهواز شد، اعلام كرد: اين قضيه در حال بررسي است.
به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، حجت‌الاسلام والمسلمين قربانعلي دري نجف‌آبادي، روز پنجشنبه طي سخناني در نشست خبري كه در محل دادستاني كل كشور برگزار شد، درباره‌ي حوادث اخير اهواز و اقداماتي كه دادستاني در مسير شناخت عوامل ناآرامي‌هاي اين شهر انجام داده است، گفت: بسيار متاسفم كه نامه‌اي جعلي در يك سايت منتشر و بدون دقت، در تكذيب آن تعلل صورت مي‌پذيرد، لذا اميدوارم مراجع ذيربط و دستگاه‌هاي اطلاعاتي و امنيتي اين مساله را به دقت پيگيري كنند.
وي با اشاره به سوابق حضورش در شهر اهواز - كه به سال‌هاي 52-53 بازمي‌گردد - از مردم و عشاير غيرتمند منطقه به عنوان افرادي فداكار، خدمت‌گزار به اسلام و رهبري و پايبند به نظام و انقلاب ياد كرد و با يادآوري پذيرايي عشاير منطقه از وي در يادواره‌ي شهداي هويزه در سال جاري افزود: از قبل مشخص بود كه با وفور ورود اسلحه به كشور از طريق مرزهاي تركيه و عراق، دست‌هايي - كه برخي سودجو و بعضي مغرض بودند - در پي ايجاد فتنه هستند؛ گاهي كارهاي تبليغاتي كه جاهلانه يا مغرضانه است شكل مي‌گرفت و به اين مساله دامن مي‌زد.
دري نجف‌آبادي با تاكيد بر اين كه مردم ايران همه از يك ملت هستند، گفت: اقوام ايراني اعم از ترك، فارس، بلوچ و كرد، همه يك ملت هستند و يك هويت دارند اما بعضي افراد، برخي مسائل را به صورت آگاهانه و ناآگاهانه دامن مي‌زنند؛ به آنها تذكر مي‌دهيم كه هوشيار و در غيراين‌صورت جواب‌گو باشند.
دادستان كل كشور تصريح كرد: مردم شريف خوزستان و مجموعه‌ي علما و بزرگان و شيوخ اين منطقه بدون ترديد وفادارترين اقشار جامعه به نظام و كشور هستند و خواهند بود.
وي با تلخ عنوان كردن حوادث اخير اهواز، تاكيد كرد كه دست‌هاي آلوده موجبات تحريك اين مساله را فراهم آورده‌اند و گفت: در اين ميان بعضي از رسانه‌هاي بيگانه و خارجي - كه به نظر مي‌رسد بيشتر آن‌ها ابزار دست انگليسي‌ها هستند-، به اين مساله دامن زدند.
دري نجف‌آبادي افزود: در اين حادثه برخي نيز عقده‌گشايي مي‌كنند؛ به عنوان مثال كساني كه در انتخابات رد شدند به اين وسيله از نظام انتقام مي‌گيرند، اميدوارم با آگاهي مردم شريف، شاهد خنثي شدن اين تحريكات شيطاني باشيم.
وي همچنين با تاكيد بر ضرورت تلاش مسوولان نظام در قواي مختلف براي رفع نيازهاي مردم منطقه‌ي خوزستان، گفت: مسوولان منطقه‌ بايد با صداقت تلاش و فداكاري بيشتر خدمت‌گزار مردم باشند تا مردم نسبت به آنها دلگرمي بيشتري پيدا كنند.
دادستان كل كشور با بيان اين كه عوامل خارجي در تحريك حادثه‌ي اهواز بي‌تاثير نبوده‌اند، اظهار داشت: آن‌ها اين مساله را از طريق جلساتشان در خارج از كشور دنبال مي‌كردند و روششان نيز همانند ستادهاي خلقي است كه اوايل انقلاب تشكيل مي‌شد و بعد به تحريك و فتنه‌گري مي‌پرداخت، اين از بيانيه‌ها و مصاحبه‌هايي كه با راديوهاي بيگانه انجام مي‌دهند مشخص مي‌شود.
وي با تاكيد بر اين‌كه دستگاه‌هاي امنيتي و اطلاعاتي پي‌گير شناسايي متقلبان اصلي بوده و هستند، افزود: در اين حادثه حساسيت ويژه نسبت به بچه‌ها و نوجوان‌هايي كه ابزار دست قرار مي‌گيرند، وجود ندارد؛ لذا اميدواريم با تنوير افكار عمومي از طريق رسانه‌ها زمينه‌ي خنثي شدن اين توطئه‌ها در سراسر كشور فراهم شود.
دادستان كل كشور همچنين با بيان اين كه به طور طبيعي جريان انتخابات در دامن زدن به بعضي مسائل بي‌تاثير نيست، ادامه داد: احيانا براي بهره‌برداري و امتياز گرفتن غلط، برخي از عناصر به اين نوع مسائل دامن مي‌زنند، اما اصل ماجرا اين‌طور كه رسانه‌هاي بيگانه نظير الجزيره و سايرين آن را بزرگ جلوه كنند، مهم نيست.
وي با بيان اين كه تعداد دستگيرشدگان حوادث چند روز اخير محدود بوده است، گفت: عناصر اصلي اين حادثه دستگير شده‌اند؛ توصيه كرده‌ايم عناصر غيراصلي كه دستگير شده‌اند را نيز با سپردن قرار وثيقه يا بدون وثيقه آزاد كنند اما قطعا عناصر تحريك كننده‌ي اصلي بايد شناسايي شده و با آنها برخورد شود.
دري نجف‌آبادي در ادامه درباره‌ي اقدامات دادستاني در حوزه‌ي حفظ امنيت مراسمي كه در دوره‌ي تبليغات انتخاباتي از جانب كانديداها برگزار مي‌شود نيز اظهار داشت: در اين قضيه همه بايد از جمله سخنرانان و كانديداها مراقبت كنند و همه‌ي اطلاعات اين موضوع نيز در اختيار دستگاه قضايي قرار ‌گيرد.
وي خاطرنشان كرد: مثلا در مورد اظهار نظري كه يكي از آقايان درباره‌ي مساله‌ي كردستان داشت با پيگيري اعتراضمان را اعلام كرديم. همچنين درباره‌ي زير سوال بردن نامه‌ي امام(ره) از آن‌جا كه عمل قبيح محسوب مي‌شود، نيز اين‌چنين عمل كرديم.
دادستان كل كشور در بخش ديگري از سخنان خود جريانات صورت گرفته در چهارمحال و بختياري را آن‌قدر كه تيتر روزنامه‌ها شود، با اهميت ندانست و گفت: افراد و مسوولان نبايد به برخي از مسائل دامن بزنند، بلكه بايد در اين‌گونه مباحث هوشيار باشند.
وي همچنين درباره اين‌كه چه اقدام قضايي درباره زيرسوال بردن نامه‌ي امام(ره) براي نهضت آزادي از جانب يكي از كانديداها انجام شده، گفت: اقدام قضايي انجام نداديم، اما موسسه‌ي تنظيم و نشر آثار امام(ره) اقدام كردند و ما نيز قبل از اين‌كه كسي اقدام كند طي نامه‌اي از آنها خواستيم پيگيري كنند اما چنان‌چه لازم شود ما نيز اقدام مي‌كنيم زيرا ترديدي نيست كه افراد بايد پاسخگو باشند.
دادستان كل كشور با تاكيد بر اين‌كه در مساله‌ي زير سوال بردن نامه‌ي امام(ره) به نهضت آزادي جاي سوال مراجع قضايي وجود دارد، تصريح كرد: مراجع قضايي مي‌توانند سوال كنند به چه دليل شما اين مساله را زيرسوال برديد و از نظر تاريخي ايراد گرفتيد.
وي همچنين درباره‌ي عنوان اتهام افرادي كه به اين اقدام دست زده‌اند نيز گفت: اين مساله با عنوان افترا و زيرسوال بردن، شك و ابهام ايجاد كردن نسبت به امام(ره) قابل پيگيري است و توجيه منطقي ندارد و حداقل قابل اخطار است، هرچند در اين مورد در مقام تذكر دادن عمل كردم و دنبال كار قضايي نيستم هر چند چنانچه به كار قضايي برسد قطعا دستگاه قضايي به وظايف قانوني‌اش عمل مي‌كند. چنان‌چه به دنبال اين اخطارهاي دوستانه رعايت نشود و بعضي از صحبت‌ها آثار و تبعات سوءاجتماعي و فتنه‌گري را به همراه بياورد و وحدت ملي را تضعيف كند، قطعا قابل پيگيري قضايي است كه اميدواريم كار به جايي برسد كه دستگاه قضايي پرونده‌اي تشكيل و پيگيري قضايي انجام دهد زيرا دستگاه قضايي با مسائل مرتبط با منافع امنيت ملي شوخي نمي‌كند و در اين جهت به تمام وظايفش عمل مي‌كند.
دري نجف آبادي همچنين با بيان اين‌كه در زمينه‌ي تلاش عده‌اي در جهت برهم زدن نظم متينگ‌هاي انتخاباتي خبر خاصي را دريافت نكرده‌ايم افزود: در اين زمينه فقط يك خبر جزئي كه مربوط به شهركرد مي‌شود را دريافت كرديم كه خبر مهمي نبود. در صورتي‌كه اتفاقاتي بيفتد قطعا دستگاه قضايي بسيج و نيروهاي انتظامي حضور خواهند داشت تا امينت را تا روز انتخابات در حد توانشان تامين كنند.
وي همچنين مجادله‌اي كه در پي سوال و جواب در ميتينگ‌هاي انتخاباتي شكل مي‌گيرد را طبيعي دانست و افزود: چنانچه حرمت شكني صورت گرفت، افراد حق دارند به مراجع قضايي مراجعه كنند.
دادستان كل كشور درباره‌ي بخشي از اظهارات دبير شواي نگهبان در خطبه‌هاي نماز جمعه‌ي هفته‌ي گذشته‌ي تهران مبني بر اين كه برخي از احكام اعدام صادر شده و به خاطر مصلحت انديشي اجرا نمي‌شود نيز اظهار داشت: قوه‌ي قضاييه وظايف خود را بر اساس مصلحت‌انديشي و قوانين و مقررات انجام مي‌دهد و تحت تاثير سخنان ديگران قرا نمي‌گيرد. اين قوه رييس و تشخيص دارد و براساس تشخيص رييس و وظايف قانوني و مصلحت‌انديشي عمومي به وظايفش عمل مي‌كند.
وي اضافه كرد: ما احكام اعدامي زيادي داشتيم كه اجراي آن را به تاخير انداختيم، اما نه به خاطر انتخابات و درباره‌ي سخنان جنتي نمي‌دانم به ذهن شريف ايشان چه چيزي آمده بود كه اين مسائل را عنوان كرد.
دادستان كل كشور همچنين درباره‌ي اظهارات اخير سخنگوي قوه قضائيه مبني بر اين كه در پرونده‌ي وبلاگ نويسان ضابط قضايي و قاضي از قانون عدول كرده‌اند، نيز اظهار داشت: من سخنگوي قوه قضائيه نيستم.
دري نجف‌آبادي همچنين در ابتداي اين نشست با يادآوري نام‌گذاري سال 84 به سال همبستگي ملي و مشاركت عمومي اين نامگذاري را يك استراتژي راهبردي براي نظام جمهوري اسلامي ايران برشمرد و يكي از مظاهر روشن همبستگي ملي را انتخابات دانست.
وي با اشاره به برگزاري نهمين دوره‌ي انتخابات رياست جمهوري در سال جاري آن انتخابات را مقدس و حساس عنوان كرد و دليل اين امر را بحث‌هايي دانست كه پيرامون مذاكره‌ي هسته‌يي ايران و اروپايي و همچنين طمع ورزي‌هاي اسرائيل و آمريكا مطرح است.
دري نجف آبادي خاطرنشان كرد: با حضور مردم در اين انتخابات وفاداري آنها به اسلام، رهبري، نظام و قانون اساسي به نمايش درآمده و مشخص مي‌شود كه ما در صحنه هستيم و تصميم مي‌گيريم. لذا نيازي به دخالت بيگانگان در امور كشورمان از طريق انجام فعاليت‌هاي تفريحي وجود ندارد.
وي با تاكيد بر اهميت ملي و بين‌المللي انتخابات رياست جمهوري نهم بر تلاش در جهت قرار گرفتن فردي شايسته در سكان قوه‌ي مجريه تاكيد كرد و گفت: علاوه بر اين رييس‌جمهور آينده بايد از نظر بين‌المللي قابل اعتماد، امانت‌دار كشور، مردم و پاسدار خون شهدا باشد.
دادستان كل كشور همچنين حفظ حرمت كانديداها قبل و بعد از اين‌كه صلاحيت آن‌ها به تاييد شوراي نگهبان مي‌رسد را لازم برشمرد و تصريح كرد: كانديداها نيز بايد با دقت در تبليغات خود، حرمت نظام و كشور را حفظ كرده و از تبليغات و طرح وعده‌هاي ناروا و مباحثي كه به مسائل قومي و نژادي دامن مي‌زند، پرهيز كنند.
وي با تاكيد بر اين كه كانديداها و طرفدارانشان بايد در چارچوب قانون عمل كنند، گفت: تبليغات نبايد تفريحي باشد و براي جذب برخي گرايش‌ها نبايد كارهاي خلاف اعتقاد عمومي شكل گيرد، ملت ما هوشيارند و تحت تاثير اين وعده‌ها قرار نمي‌گيرند.
دادستان كل كشور همچنين با اشاره به برگزاري يازدهمين كنگره‌ي پيشگيري از وقوع جرم و عدالت كيفري - از سي‌ام فروردين تا 6 ارديبهشت در تايلند برگزار مي‌شود - گفت: در اين نشست كه به دعوت سازمان ملل متحد و هر پنج سال يك‌بار برگزار مي‌شود، نمايندگان جمهوري اسلامي نيز حضور خواهند داشت و در آن گزارش عملكرد قوه‌ي قضاييه در زمينه‌ي پيشگيري از جرم، جزم‌زدايي، زندان‌زدايي، احقاق حقوق شهروندي، احياي افزايش دادسراها و شوراهاي حل اختلاف كه از رئوس عملكرد موفق قوه‌ي قضاييه در پنج سال اخير به شمار مي‌آيد را ارائه مي‌دهند.

برگزاری کنگره مولوی کرد در سنندج
کنگره استاد هژار شاعر محقق و مترجم بلند آوازه کرد در دانشگاه کردستان برگزار می شود لازم به ذکر است برای فراهم آوردن هزینه کنگره از کمک های دانشجویی استفاده شد و دانشگاه حاضر به تقبل بودجه کنگره فوق نشده.

Tuesday, April 19, 2005

مست مستم ساقیا دستم بگیر

امروز در مراسمی که به مناسب بررسی مطبوعات درون دانشگاهی در دانشگاه کردستان باید برگزار می شد جو دانشگاه را منشنج کرد . امروز ساعت ده به علت حضور نیافتن مسئولین که عبارت بودند از مدیریت حراست , مدیر کل امور فرهنگی, و مدیر کل امور دانشجویی در دانشگاه تحصین دو ساعته روی داد و دانشجویان با نصب اعلامیه در دانشگاه بسبت به بی توجهی و بی کفایتی مسئولا اعتراض کردن و خواها عذر خواهی رسمی شدند . در دانشگاه کردستان نزدیک به دوازده هفته نامه , ماهنامه , فصل نلمه منتشر می شود که هر کدام به دلایلی دیر یا زود تعطیل می شود که آخرین مورد آن ندای دانشجو بود همچنین کنگره هه ژار که قرار بود در روز شش اردیبهشت برگزار شود به دلیل کمبود بودجه و عدم تقبل آن از سوی دانشگاه به تاریخی دیگر موکول خواهد شد این در حالی است که کانون شعر و ادب نیز برای جمع آوری بودجه رو به کمک های مردمی آورده و از دانشجویان طلب کمک کرده. و در اخر اینکه دانشگاه کردستان دارد نابود می شود

Saturday, April 16, 2005

سلام بر دوستان

www.cjiya-baghi.blogspot.com
www.chiya_baghi@yahoo.com
سلام بر کلیه دوستانی که از این وبلاگ دیدن می کنند
با تشکر از شما این وبلاگ کاملا شخصی است و هدف آن اگاهی از اخبار و مسائل روز و حرفهای شخصی است و دوستا من بابک نیز با من همکاری دارد

به زودی سایت خبرنگاری دانشجویان کرد
www.ksna.net
در دانشگاه کردستان افتتاح می شود


نظرات خود را به این ایمیل در یاهوو ارسال نمایید

chiya_baghi@yahoo.com


در روز شش اردیبهشت یادواره هژار در دانشگاه کردستان برگزار می شود
یادواره شهدای سردشت نیز در دانشگاه ارومیه برگزار خواهد شد

بشنو از نی چون حکایت می کند از جدایی ها شکایت می کند

و از کسانی که اخباری در مورد هر چیز علی الخصوص کردی دارند خواهش مند است آن را به ایمیل فوق ارسال نمایند
به دروود